Link do strony głównej Biuletunu

  Menu
 • Strona główna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Prawo
 • Władze
 • Oświad. majątkowe
 • Referaty
 • Ochr. środowiska
 • Majątek gminy
 • Finanse
 • Podległe jednostki
 • Konsultacje
 • Strategia
 • Programy
 • Ogłoszenia
 • Moja sprawa
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2014
 • Zbycie mienia
 • Konkurs ofer
 • Obwieszczenia
 • Gazeta
 • Zam.do 14tyś.EUR - 2013 r.
 • Zam.do 14tyś.EUR - 2014 r.
 • Zamówienia do 30tyś. EUR - 2014 r.
 • Rada Gminy
 • Informacja
 •   INNE
 • Wybory 2014
 • Instrukcja Obsługi
 • Redakcja BIP
 • Nieudostępn. w BIP
 • CKNONW
 • GCR Skołyszyn
 • ICEO Skołyszyn
 • OSP Skołyszyn
 • LGD LIWOCZ
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn
  Uchwała Nr XXIX/232/2006
  Rady Gminy w Skołyszynie
  z dnia 27 marca 2006 roku


  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
  Gminy Skołyszyn.
   


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.904, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 oraz 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz.1457) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r.Nr 236, poz. 2008 ), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle,
   

  Rada Gminy Skołyszyn
  uchwala co następuje:
   

  § 1

  W celu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn wprowadza się do stosowania na zasadzie powszechnie obowiązujących przepisów gminnych niniejszy regulamin dotyczący zasad i sposobu gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów komunalnych oraz utrzymania właściwego stanu porządku i czystości, zwany dalej regulaminem..
   

  § 2


  Regulamin określa:
  1/ Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:
  a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów
  b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego
  c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

  2/ Rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki
  rozmieszczania tych urządzeń oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

  3/ Częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

  4/ Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
  przeznaczonych do wspólnego użytku.

  5/ Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
  poszczególnych nieruchomościach.

  6/ Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
  przeprowadzania.
   

  § 3


  Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
  1/ Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r.Nr 236, poz. 2008).
  2/ Właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
  nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
  3/ Odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych
  pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
  4/ Odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład biologiczny, chemiczny oraz inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia ludzi albo dla środowiska.
  5/ Odpadach organicznych – należy przez to rozumieć odpady z ogrodów i resztki kuchenne z wyjątkiem mięsa i kości.
  6/ Odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne dużych rozmiarów tj.: meble, wózki dziecięce, materace, zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego itp.
  7/ Urządzeniach do gromadzenia odpadów – należy przez to rozumieć worki, pojemniki oraz kontenery przystosowane do gromadzenia odpadów stałych.
  8/ Zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
  przystosowane do odbioru przez pojazdy przystosowane do ich przewożenia.
  9/ Nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki socjalno – bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.
  10/ Firmie wywozowej – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi  jednostkami organizacyjnymi lub podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy
  Skołyszyn na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  11/ Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub w innym odpowiednim pomieszczeniu,
  otrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, w celach nie hodowlanych.
  12/ Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta inne niż domowe utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych.
  13/ Obiektach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć urzędy organów administracji, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o
  systemie oświaty, placówki kulturalno – oświatowe, cmentarze.
  14/ Terenach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć tereny, na których położone są obiekty użyteczności publicznej oraz parki ogólnodostępne, place zabaw dla dzieci, boiska sportowe i drogi publiczne.
  15/ Surowce wtórne – odpady komunalne nadające się do powtórnego wykorzystania
  16/ Sposób selektywny „u źródła” – zbiórka surowców wtórnych, w miejscu ich powstawania.
   

  § 4


  Określa się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach i obiektach użyteczności publicznej:
  1/ Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego na terenie nieruchomości.
  2/ Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości tras komunikacyjnych dla pieszych (chodniki, ścieżki itp.) położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości stanowiących ich własność, a w szczególności usuwania śniegu, błota, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń, w tym również zwalczanie gołoledzi i śliskości pośniegowej materiałami szorstkimi. Materiały szorstkie użyte do powyższych celów powinny być usunięte z chodnika i dróg, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
  3/ Właściciele nieruchomości w zakresie nie uregulowanym przepisami o ochronie roślin oraz przepisów o ochronie gruntów rolnych, zobowiązani są do usuwania ze swych
  nieruchomości traw oraz chwastów szpecących i powodujących zagrożenie dla gruntów sąsiednich na koszt własny w terminie do końca lipca każdego roku .
  4/ Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie dróg publicznych należy do ich zarządców, a w przypadku przystanków komunikacyjnych należy do jednostek
  użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
  5/ Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy należy do kierownika budowy, a w przypadku wykonywania prac remontowych do właściciela nieruchomości.
  6/ Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach nie wymienionych w ustawie oraz  w niniejszym regulaminie należy do Gminy.
  7/ Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia zajmowanej przez siebie  nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych i
  utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  8/ Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się pod warunkiem, że powstające ścieki będą gromadzone w sposób uniemożliwiający przedostawaniu się ich do zbiorników wodnych ,kanalizacji sanitarnej lub do ziemi.
  9/ Organizatorzy imprez mają obowiązek utrzymania porządku w czasie imprezy (zapewnienie odpowiedniej ilości urządzeń do gromadzenia odpadów i szalet) oraz  uporządkowania terenu po ich zakończeniu.
   

  § 5


  Określa się rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz zasady, częstotliwość i sposób ich usuwania:
  1/ Odpady komunalne powinny być gromadzone wyłącznie w urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i usuwane z nieruchomości z częstotliwością, co najmniej dwa razy w miesiącu poprzez wystawienie ich w miejscach dotychczas ustalonych  w terminie określonym harmonogramem wywozu .
  2/ W przypadku dróg publicznych, odpady komunalne powinny być zbierane w urządzeniach do gromadzenia odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 30 L ustawionych przy przystankach komunikacyjnych i opróżniane z częstotliwością, co najmniej dwa razy w miesiącu.
  3/ W przypadku obiektów użyteczności publicznej, dopuszcza się system gromadzenia odpadów komunalnych w urządzeniach do gromadzenia odpadów o minimalnej
  pojemności 240L.
  4/ Odpady nadające się do powtórnego wykorzystania – surowce wtórne, powinny być gromadzone w sposób selektywny „ u źródła” .
  5/ Zbiórkę surowców wtórnych określonych w pkt. 5, należy wykonywać poprzez ich  gromadzenie w urządzeniach do gromadzenia odpadów komunalnych o odpowiednim kolorze:
  - zielonym przeznaczonym na szkło
  - niebieskim przeznaczonym na papier i makulaturę
  - żółtym przeznaczonym na tworzywa sztuczne
  - czerwonym przeznaczonym na metale drobne
  - czarnym przeznaczonym na odpady komunalne których nie można wysegregować.
  6/ Za zbiórkę surowców wtórnych „ u źródła” stosuje się niższe stawki opłat, wówczas gdy segregacją objęta jest, co najmniej, zbiórka szkła, tworzyw sztucznych, metali
  drobnych oraz papieru i makulatury.
  7/ W dniu odbioru stałych odpadów komunalnych, urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla firmy
  wywozowej, nie powodując utrudnień i uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości lub osób trzecich.
  8/ Zabrania się wrzucania do urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych: śniegu, lodu, żużlu popaleniskowego, gruzu budowlanego, szlamów, ziemi, odpadów
  wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych.
  9/ Zabrania się wrzucania do urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz. U.Nr 62, poz. 628 z późn. zm. ) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ).
  10/ Baterie, świetlówki, opakowania zanieczyszczone środkami ochrony roślin oraz opakowania zanieczyszczone farbami i rozpuszczalnikami, jako odpady niebezpieczne,
  zbierane będą akcyjnie, co najmniej raz w roku, przez wyspecjalizowane firmy, po uprzednim ogłoszeniu terminu zbiórki.
  11/ Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa, powinny być oddawane do aptek i ośrodków zdrowia.
  12/ Apteki, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, punkty weterynaryjne, wytwarzające odpady medyczne lub weterynaryjne, powinny posiadać stosowną decyzję starosty powiatowego i umowę z wyspecjalizowanymi podmiotami na odbiór i utylizację przedmiotowych odpadów.
  13/ Zużyte opony jako odpady niebezpieczne, powinny być dostarczane do zakładów wulkanizacyjnych, zakładów wymiany opon lub zakładów demontażu
  wyeksploatowanych pojazdów.
  14/ Odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne, powstające na terenie nieruchomości będą zbierane akcyjnie, co najmniej raz w roku, po uprzednim ogłoszeniu o terminie zbiórki oraz rodzaju zbieranych odpadów.
  15/ Odpady organiczne oraz pozostałości roślinne powstające na terenie nieruchomości powinny być kompostowane we własnym zakresie.
  16/ Zabrania się spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz termicznego ich przekształcania poza instalacjami i urządzeniami przeznaczonymi do tego celu.
  17/ Zabrania się wysypywania i składowania odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nie przeznaczonych.
  18/ Odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej powinny być gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych, a zasady ich usuwania określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm. ).
   

  § 6


  1. Nieczystości ciekłe, powstające na terenie nieruchomości i w obiektach użyteczności publicznej, powinny być odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a w
  przypadku jej braku, do bezodpływowych zbiorników (szamba wykonane zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi), użytkowanych w sposób uniemożliwiający
  przenikanie ich zawartości do ziemi i opróżniane z odpowiednią częstotliwością, co najmniej dwa razy w roku.
  2. Właściciel nieruchomości zabudowanej, ma obowiązek podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
  określonych przez administratora sieci.
  3. Obowiązek, o którym mowa w ust.2 nie dotyczy właściciela nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone odrębnymi przepisami prawa lub w zbiornik bezodpływowy, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.
  4. Zabrania się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej nieczystości ciekłych innych niż socjalno – bytowe.
  5. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i innych zbiorników wodnych oraz wylewania fekaliów na pola z
  wyjątkiem rolniczego wykorzystania ścieków.


  § 7
   

  1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy i posiadania dowodów opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z firmą wywozową.
  2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zawarł umowy i nie posiada rachunków, na korzystanie z usług określonych w pkt.1, gmina organizuje odbiór odpadów
  komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości  ciekłych, pobierając od tych właścicieli opłaty z zastosowaniem górnych stawek opłat, na podstawie decyzji wydawanej z urzędu.
  3. W przypadku określonym w pkt. 2, gmina zawiera umowę z firmą wywozową zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych i sprawuje kontrolę nad prawidłowym
  wykonywaniem przedmiotowych czynności.


  § 8
   

  1. Określa się zasady utrzymania zwierząt domowych:
  1/ Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są  zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, gwarantującej bezpieczeństwo otoczenia, a przede wszystkim nie pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeżeli nie są  odpowiednio uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniach zamkniętych bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
  2/ Na terenach użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem sprawowania przez właściciela (opiekuna) psa, całkowitej kontroli nad jego zachowaniem.
  3/ Na wszystkich właścicieli psów nakłada się obowiązek ich oznakowania za pomocą metalowych znaczków rejestracyjnych.
  4/ Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach określonych przez przewoźnika.
  5/ Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątnięcia pozostawionych przez nie nieczystości z terenów użyteczności publicznej.
  6/ W przypadku podejrzenia zwierząt domowych o chorobę zakaźną ich właściciel jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia najbliższego lekarza weterynarii lub
  Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Jaśle.
  7/ Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani zapobiegać zakłócaniu spokoju i porządku publicznego przez te zwierzęta.

  2.Przepisy ust.1 mają odpowiednie zastosowanie do zasad utrzymania zwierząt gospodarskich w zakresie nieokreślonym § 9.
   

  § 9


  1.Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach i obiektach użyteczności publicznej.
  2.Określa się wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:
  1/ Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w celach hodowlanych i  produkcyjnych na terenach budownictwa wielorodzinnego oraz w promieniu min 50 m
  od obiektów użyteczności publicznej.
  2/ Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie ( bydło, konie, świnie), zobowiązane są do zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu, w
  szczególności przy ich wyprowadzaniu w miejsca publiczne, gdzie należy je trzymać na odpowiedniej uwięzi.
  3/ Osoby prowadzące hodowlę zwierząt, takich jak: drób, gołębie, króliki itp. winny przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno – epidemiologiczne (chodzi w
  szczególności o fermy, aby ich lokalizacja nie powodowała zagrożenia dla źródeł wody).
   

  § 10

  Wyznacza się tereny podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania:
  1/ Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, szkoły i obiekty przemysłowe.
  2/ Obowiązkową deratyzację przeprowadza się corocznie dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią.
  3/ Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.
  4/ Deratyzację powinny wykonywać specjalistyczne jednostki, posiadające odpowiednie środki do jej wykonania.
  5/ Terminy i zasady przeprowadzania deratyzacji ogłasza Wójt Gminy Skołyszyn w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
   

  § 11


  1/ Właściciele nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu kontroli przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
  osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Skołyszyn.
  2/ W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
   

  § 12


  Naruszenie niniejszego regulaminu jest wykroczeniem, postępowania w tych sprawach toczyć się będą według przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.
   

  § 13

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn.

  § 14

  Traci moc uchwała Nr I/5/99 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn.

  § 15

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

   

  § 16

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
   

  Wiesław Hasiak
  Przewodniczacy Rady Gminy
  w Skołyszynie  Rejestr zmian odwiedzin: 1379
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.053 sekund