Link do strony głównej Biuletunu

  Menu
 • Strona główna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Prawo
 • Władze
 • Referaty
 • Oświad. majątkowe
 • Ochr. środowiska
 • Majątek gminy
 • Podległe jednostki
 • Praca
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Konsultacje
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
 • Ogłoszenia
 • Wyniki kontroli
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2017
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2017 r.
 • Zbycie mienia
 • Obwieszczenia
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2016 r.
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2015 r.
 • Zamówienia do 30tyś.EUR - 2014 r.
 • Zamówienia do 14tyś.EUR - 2014 r.
 • Zamówienia do 14tyś.EUR - 2013 r.
 • Gazeta
 • Rada Gminy
 • Informacja
 • Kontrole
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obsługi
 • Redakcja BIP
 • Referendum 2015
 • Nieudostępn. w BIP
 • CKNONW
 • ICEO Skołyszyn
 • OSP Skołyszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Wybory 2015
 • Ponowne wykorzystanie
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2011 /Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn w roku 2012/
  Ogłoszenie o wyborze oferty


  Nowa strona 1

   

  Skołyszyn, dn. 2011-10-03

  znak sprawy: GPIR.271.15.2011

   

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Wójt Gminy w Skołyszynie

  38-242 Skołyszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

   

  „Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn w roku 2012”.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba złożonych ofert:  1

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

   

  Oferta nr 1:

  Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28.

  Wartość złożonej oferty: 535 680,00 zł brutto.

  Cena:    535 680,00 / 535 680,00 =  1 x 100 x 100 % =  100 pkt.

  RAZEM:  100 pkt

          

  W/w oferta została wybrana do udzielenia zamówienia.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy, umowa zostanie zawarta w dniu 7 październik 2011 r.

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.).

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

   

                     Zenon Szura

                         Wójt Gminy Skołyszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2045
  Wersja do druku Wersja do druku  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA


  Nowa strona 1

  Skołyszyn, dn. 2011-09-26

  Wójt Gminy w Skołyszynie

  38-242 Skołyszyn 12

   

  GPIR.271.15.2011

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

   

  Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn w roku 2012.”  Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych przez Wykonawców oraz odpowiedzi na zapytania.

  Treść zapytań:

  W punkcie 3.4 SIWZ jest zapis:

  „Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze województwa podkarpackiego, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 99, poz. 569 z późn.zm.)”.

  W rozdziale VII pkt 1 ppkt 4 jest zapis:

  „Wykonawca musi posiadać ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem bądź przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie
  z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach)”.

  W związku z powyższym:

  1.   Czy Wykonawca musi posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z zakładem zajmującym się odzyskiem tych odpadów na terenie woj. podkarpackiego lub posiadać własny zakład odzysku tych odpadów na terenie woj. podkarpackiego ?

  2.   Czy jeżeli oferent posiada umowę z zakładem zajmującym odzyskiem odpadów komunalnych, ale zakład ten nie jest wpisany w zezwoleniu na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy jakie oferent posiada, to czy oferent spełnia warunki SIWZ ?

  3.   Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 1 ppkt 3 SIWZ oferent ma przedstawić ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem bądź przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Czy w związku z tym Wykonawca musi przedłożyć umowę
  z zakładem zajmującym się odzyskiem odpadów komunalnych znajdującym się na terenie woj. podkarpackiego lub posiadać własny taki zakład na terenie woj. podkarpackiego ?

   

  Treść odpowiedzi:

  ad. 1.

  Wykonawca musi przedłożyć umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych znajdującym się na terenie woj. podkarpackiego zapewniającą przyjęcie odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Skołyszyn lub jeżeli posiada własny zakład na terenie woj. podkarpackiego, to musi przedstawić decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów komunalnych w tym zakładzie.

   

  ad.2

  Wykonawca musi posiadać umowę z zakładem zajmującym się odzyskiem odpadów komunalnych, który posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Skołyszyn. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

  ad.3

  Analogicznie do punktu 1. Wykonawca musi przedłożyć umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych znajdującym się na terenie woj. podkarpackiego zapewniającą przyjęcie odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn lub jeżeli posiada własny zakład na terenie woj. podkarpackiego, to musi przedstawić decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów komunalnych w tym zakładzie. Sortowanie odpadów komunalnych może odbywać się poza terenem województwa podkarpackiego.

  Wykonawca musi również przedłożyć zapewnienie lub umowę, porozumienie z podmiotami zajmującymi się wykorzystaniem bądź przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach) w zakresie odpadów segregowanych, tj. szkło, plastik (folie, butelki PET), złom, puszki aluminiowe, makulatura. W zakresie odpadów segregowanych nie obowiązują ograniczenia terytorialne.

   

  Zenon Szura

  Wójt Gminy Skołyszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2126
  Wersja do druku Wersja do druku  Ogłoszenie o zamówieniu


  Nowa strona 1

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Skołyszyn: Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn w roku 2012
  Numer ogłoszenia: 301434 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011

   

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie , 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn w roku 2012.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze) w 2012 r. Gmina Skołyszyn liczy obecnie 12 643 mieszkańców zamieszkałych w ponad 3 400 gospodarstwach domowych w 14 sołectwach: Bączal Dolny, Bączal Górny, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lipnica Górna, Lisów, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie, Siepietnica, Skołyszyn, Sławęcin, Święcany. 2. Wywóz odpadów obejmuje:
  1) Wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych zgromadzonych w workach foliowych, pojemnikach (posiadanych i ustawionych przez Wykonawcę) i kontenerach (posiadanych przez Zamawiającego oraz ustawionych przez Wykonawcę), z częstotliwością dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu w ilości ok. - odpady segregowane gromadzone w workach i pojemnikach : 500 ton; - odpady niesegregowane gromadzone
  w workach i kontenerach : 1200 ton. 2) Wywóz odpadów wielkogabarytowych i sprzętu RTV i AGD z częstotliwością jeden raz w roku w ilości ok. 100 ton. 3. Wywóz odpadów komunalnych realizowany będzie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Skołyszynie - w zakresie zawartych przez ten Zakład umów na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych. Na dzień 15.09.2011 r. Zakład posiada 3 273 spisanych umów. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać odpady zgromadzone w workach foliowych lub pojemnikach. Odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów następować będzie według następujących zasad: 1) Odpady segregowane odbierane będą w tym samym dniu, co odpady niesegregowane, lecz innym środkiem transportu.
  2) Opady segregowane Wykonawca sprawdza: - prawidłowość oznaczenia worków
  z odpadami segregowanymi (kartka z adresem nieruchomości lub nazwiskiem i adresem) - stale; - rzetelność segregacji odpadów przez gospodarstwa domowe - wyrywkowo.
  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego. 4. W wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach Wykonawca jest zobowiązany w każdej miejscowości ustawić własne pojemniki na odpady segregowane: - dla tworzyw sztucznych, w łącznej ilości: 15 szt.; - dla szkła mieszanego, w łącznej ilości: 15 szt.; oraz kontenery KP-7, KP-10 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w łącznej ilości: 8 szt. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów). 5. Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze województwa podkarpackiego, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.(Dz.U. Nr 99, poz 569 z późn.zm.).

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.40.00.00-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres
  w miesiącach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  ·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
  w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności
  i czynności w zakresie objętym zamówieniem - wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z późn.zm.) - wydane przez Wójta Gminy Skołyszyn. 3) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251,
  z późn.zm.). 4) Wykonawca musi posiadać ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem bądź przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

  ·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
  w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie usługi związane
  z wywozem odpadów komunalnych, wykonywane przez okres co najmniej 12 m-cy, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

  ·         III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
  w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi posiadać niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: a) 2 samochody o ładowności powyżej 3,5 t do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarki); b) 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 t (hakowiec) do wywozu kontenerów KP-7, KP-10 oraz pojemników na odpady segregowane; c) 1 samochód o ładowności do 3,5 t do zbierania odpadów komunalnych wzdłuż miejsc ustalonych według harmonogramu;
  d) 1 samochód o ładowności powyżej 3,5 t do wywozu odpadów segregowanych (w workach); e) urządzenie lub samochód do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady; f) 30 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 1,5 do 2,5 m3 (15 szt. jednego koloru na szkło i 15 szt. jednego koloru na plastik); g) 8 szt. kontenerów KP-7 lub KP-10 na odpady komunalne. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.

  ·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
  w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.

  ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
  w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 400 000,00 PLN.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  ·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

  ·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  ·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) Zezwolenie na wykonywanie działalności i czynności w zakresie objętym zamówieniem - wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z późn.zm.) - wydane przez Wójta Gminy Skołyszyn. 2) Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). 3) Ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem bądź przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Wzór umowy są przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) odpadów objętych umową, które zostały podane orientacyjnie. Cena jednostkowa wywozu 1 t odpadów segregowanych oraz niesegregowanych pozostaje niezmienna. 5) Zmiany terminu podpisania umowy ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania (ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza). 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 lub pok. nr 26 - w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy
  w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezpłatnie, w wersji papierowej za odpłatnością w wysokości 10 zł brutto. Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
  w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie

   

  Zenon Szura

  Wójt Gminy Skołyszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2177
  Wersja do druku Wersja do druku
  Załączniki
  SIWZ -¦wiadczenie usług wywozu odpadów komunalnych 2012r.pdf
  Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Zał.Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
  Zał.Nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych usług.doc
  Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprzętu.doc
  Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 8.230 sekund