Ogłoszenie
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE  NR 4/2010
 

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE
z dnia 8 marca 2010 r.

 

             

 

    Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy  w Skołyszynie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi  Skołyszyn, Przysieki i Święcany oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z terenu wsi Bączal Górny, Gmina Skołyszyn.

Wykazy te wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  w Skołyszynie, a ponadto można się z nimi zapoznać w pok. Nr 22 tut. Urzędu  w okresie od dnia 9 marca 2010 r. do dnia 30 marca 2010 r. a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom określonym    w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm./.    

Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości: w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu:     /013/  449 – 10 – 62 wewn. 31.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura