Ogłoszenie
Nowa strona 1

                                                             Skołyszyn, dnia 4 stycznia 2010 r.

 

GPIR.g.72241- 2 /10

 

 O G Ł O S Z E N I E  Nr  1/2010

 

 

           Działając na podstawie  art. 38 ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z póŸn. zm./, §  4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami   /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ 

 Wójt Gminy w Skołyszynie  o d w o ł u j e:

 

 I  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki ewidencyjne numer:  981 o pow. 0.0588 ha, 982 o pow. 0.0638 ha i 983 o pow. 0.0638 ha, położonych na terenie wsi Skołyszyn, stanowiących własność Gminy Skołyszyn, ujawnionych w księdze wieczystej KW. numer: 34.438 Sądu Rejonowego w Jaśle, w dniu 12 stycznia 2010 r. z powodu  oczywistych omyłek dot. oznaczenia i powierzchni nieruchomości w ogłoszeniu  z dnia 16 listopada 2009 r.  znak: GPIR.g.72241-8/09.

Wniesione wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu zostanie zwrócone   niezwłocznie uczestnikom przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania przetargu ustalonego na dzień 12 stycznia 2010 r.

 

Wójt Gminy
mgr Zenon Szura