Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony ustny
Skołyszyn, dnia 16 listopada 2009 r.

GPIR.g.72241- 8/09

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 3, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - Wójt Gminy w Skołyszynie o g ł a s z a:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 981 o pow. 0.0682 ha, 982 o pow. 0.0594 i 983 o pow. 0.0687 ha, położonych na terenie wsi Skołyszyn, stanowiących własność Gminy Skołyszyn, ujawnionych w księdze wieczystej KW. numer: 34.438 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem zobowiązań.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn nieruchomości leżą w terenie o symbolu 2MNU - w którym dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, usługową i działalność gospodarczą. Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagane w rozumieniu przepisów odrębnych za wyjątkiem dróg i parkingów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości :

- dz. nr 981 o pow. 0.0588 ha - w kwocie: 15.900,00 zł, brutto.

- dz. nr 982 o pow. 0.0638 ha - w kwocie: 17.300,00 zł, brutto.

- dz. nr 983 o pow. 0.0638 ha - w kwocie: 17.300,00 zł, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer:

- dz. nr 981 o pow. 0.0588 ha - odbędzie się w dniu 12 stycznia 2010 r. o godz. 900

- dz. nr 982 o pow. 0.0638 ha - odbędzie się w dniu 12 stycznia 2010 r. o godz. 1100

- dz. nr 983 o pow. 0.0638 ha - odbędzie się w dniu 12 stycznia 2010 r. o godz. 1300

w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, a to:

- dz. nr 981 o pow. 0.0588 ha - w kwocie: 3.180,00 zł, brutto.

- dz. nr 982 o pow. 0.0638 ha - w kwocie: 3.460,00 zł, brutto.

- Dz. nr 983 o pow. 0.0638 ha - w kwocie: 3.460,00 zł, brutto.

w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie lub na konto Urzędu Gminy w Skołyszynie: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona w kasie najpóŸniej w dniu 7 stycznia 2009 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie :

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu / 013 / 449 - 10 - 62 wewn. 31/.

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

- Działka ewidencyjna numer: 981 o pow. 0.0588 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn,

- Działka ewidencyjna numer: 982 o pow. 0.0638 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn

- Działka ewidencyjna numer: 983 o pow. 0.0638 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn