Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 2

 

Skołyszyn, dn. 2009-04-15

znak sprawy: GPIR-i-340/2/09                                          

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn przy współudziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - I transza”

-  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta nr 1:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „MAX-BUD” Jacek Lichy Spółka Jawna 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39.

Wartość złożonej oferty: 283 850,87 zł brutto, okres gwarancji: 12 m-cy.

Cena:    231 767,93 / 283 850,87 = 0,8165 x 100 x 95 % =  77,57 pkt

Okres gwarancji:  12 / 36 = 0,3333 x 100 x 5 % = 1,67 pkt

RAZEM: 79,24 pkt.

                                     

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Wartość złożonej oferty: 231 767,93 zł brutto, okres gwarancji: 36 m-cy.

Cena:    231 767,93 / 231 767,93 =  1 x 100 x 95 % =  95 pkt.

Okres gwarancji:  36 / 36 = 1 x 100 x 5 % = 5 pkt.

RAZEM: 100 pkt

 

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Cena wybranej oferty:       231 767,93 zł brutto

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póŸn.zm.).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

                          

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn