Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 3

Skołyszyn, dnia 1 czerwca 2015 r.

GPIR.g.6840.4.2014 

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.        Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  22 maja 2015 r. godz. 900, III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.        Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Lipnica Górna, Właściciel: Gmina Skołyszyn, działka numer:  319 o pow. 0.3589 ha, księga wieczysta:  KS1J /00034831/3 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.        Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.        Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.        Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 319 o pow. 0.3589 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna -  4.340,00 zł /słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.        Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura