Ogłoszenie z 10.04.2015 r.
Nowa strona 5

Skołyszyn, dnia 10 kwietnia 2015 r.

GPIR.g.6840.4.5.2014

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt. 1, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Lipnica Górna, stanowiących własność Gminy Skołyszyn:

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 319 o pow. 0.3589 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00034831/3 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 319 o pow. 0.3589 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, przeprowadzone w dniach: 11 września 2014 r. /I przetarg/ i 26 listopada 2014 r. /II przetarg/ zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość położona na terenie wsi Lipnica Górna, stanowi użytek zielony. Działka usytuowana jest w terenie w miarą płaskim, od strony północnej graniczy z ciekiem wodnym, pozostałymi granicami przylega do terenów niezabudowanych, użytkowanych rolniczo. Do działki brak jest drogi dojazdowej z drogi publicznej, nie ma też utartego szlaku drożnego.

Nieruchomość znajduje się w II strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako „ROLNICTWO ZINTEGROWANE I EKOLOGICZNE” wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4.340,00 zł /słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 319 o pow. 0.3589 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. /tj. piątek/ o godz. 900. w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 868,00 zł /słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 18 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 59/2015

Zarządzenie Nr 60/2015

 

2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 374/3 o pow. 0.6103 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00034831/3 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 374/3 o pow. 0.6103 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, przeprowadzone w dniach: 11 września 2014 r. /I przetarg/ i 26 listopada 2014 r. /II przetarg/ zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość położona na terenie wsi Lipnica Górna posiada kształt zbliżony do litery L, wschodnią granicą przylega do drogi gruntowej nieutwardzonej. Działka leży w terenie o spadku w kierunku północnym, a jej część zachodnia leży na stromym stoku opadającym w kierunku zachodnim. Droga przy której leży działka nie posiada połączenia z drogą publiczną. Teren działki jest zadrzewiony, znajdują się tam pojedyncze olchy, graby oraz głównie samosiew młodej olchy szarej. Z uwagi na zróżnicowaną konfigurację terenu oraz brak połączenia drogi gruntowej z drogą publiczną działka stanowi teren trudny do zabudowy.

Nieruchomość znajduje się w I strefie osadnictwa - jako „BUDOWNICTWOWIELOFUNKCYJNE MIESZKALNO-USŁUGOWE ISTN/POTEN” od strony północnej – wschodniej na szerokości 60 m i pozostała południowo zachodnia cześć działki, leży w II strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako „ROLNICTWO ZINTEGROWANE I EKOLOGICZNE” wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 14.000,00 zł /słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 374/3 o pow. 0.6103 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. /tj. piątek/ o godz. 1100. w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 2.800,00 zł /słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 18 maja 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 61/2015

Zarządzenie Nr 62/2015

 

W przetargach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikacji na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 17 - 31/.

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura