Ogłoszenie z dn. 10.04.2015 r.
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia 10 kwietnia 2015 r.

GPIR.g.6840.2.3.2013

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt. 1, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nieruchomości niezabudowanych, we wsi Bączal Dolny, stanowiących własność Gminy Skołyszyn:

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 367/2 o pow. 1.0699 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00034817/9 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 367/2 o pow. 1.0699 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, przeprowadzone w dniach: 2 paŸdziernika 2013 r. /I przetarg/, 31 marca 2014 r. /II przetarg/, 9 września 2014 r. /III przetarg/ i 25 listopada 2014 r. /IV przetarg/ zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Bączal Dolny. Składa się użytków leśnych wg ewidencji gruntów. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu i leży w terenie o spadku w kierunku zachodnim. Teren działki stanowi wyrobisko po eksploatacji gliny i część środkowa działki jest znacznie obniżona do jej granicy wschodniej i północnej. Na terenie działki znajduje się las liściasty z przewagą brzozy na obrzeżach działki, w jej części środkowej rośnie głównie iwa oraz olcha szara, znajdują się też pojedyncze dęby i jesiony. Na terenie działki brak jest uzbrojenia.

Północna część działki na szerokości 60 m, znajduje się w strefie osadnictwa i położona jest w terenie Budownictwo Wielofunkcyjne „Mieszkalno-Usługowe ISTN.POTEN” wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 19.350,00 zł /słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 367/2 o pow. 1.0699 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r. /tj. czwartek/ o godz. 9oo, w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

 

Zarządzenie Nr 63/2015

Zarządzenie Nr 64/2015

 

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 3.870,00 zł /słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 15 maja 2015 r.

2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 365/2 o pow. 1.2209 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00034817/9 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 365/2 o pow. 1.2209 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny przeprowadzone w dniach: 2 paŸdziernika 2013 r. /I przetarg/, 31 marca 2014 r. /II przetarg/, 9 września 2014 r. i 25 listopada 2014 r. /IV przetarg/ zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Bączal Dolny. Zachodnią granicą działka przylega do drogi Bączal Dolny- Skołyszyn, północną granicę działki w części stanowi droga gminy o nawierzchni żwirowej, w części działka graniczy z nieruchomościami wykorzystywanymi rolniczo. Od południa przylega do drogi stanowiącej własność gminy, zaś od wschodu graniczy z terenami użytkowanymi rolniczo. Posiada kształt prostokąta, teren działki w części wschodniej posiada znaczne deniwelacje, w części zachodniej teren działki stanowi użytek zielony kośny. W pozostałej części teren działki jest zakrzaczony i zalesiony. Na terenie działki brak jest uzbrojenia. Działka jest obciążona służebnością przejazdu i przegonu przy północnej granicy w jej wschodniej części. W miejscu przebiegu służebności widoczne są w terenie koleiny, w związku z wcześniej prowadzoną eksploatacją gliny.

Nieruchomość położona jest w terenach: Budownictwo Wielofunkcyjne „Mieszkalno-Usługowe ISTN.POTEN” wg Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość jest obciążona ograniczonymi prawem rzeczowym ujawnionym w księdze wieczystej, nie jest natomiast przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 19.850,00 zł, /słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/000 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 365/2 o pow. 1.2209 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r. /tj. czwartek/ o godz. 11oo. w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 3.970,00 zł /słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 15 maja 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 65/2015

Zarządzenie Nr 66/2015

W przetargach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Wniesienia wadium przez uczestników przetargu stwierdza Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikacji na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 – 17 - 31/.

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura