Ogłoszenie
Nowa strona 8

Skołyszyn, dnia 15 paŸdziernika 2014 r.

GPIR.g.6840.3.2014

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z poz. 651 z póŸn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 7, § 9 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z póŸn. zm./ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 414/4 o pow. 0.1247 ha, położonej na terenie wsi Harklowa, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00058348/4 Sądu Rejonowego w Jaśle. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 414/4 o pow. 0.1247 ha, położonej na terenie wsi Harklowa, przeprowadzony w dniu 12 września 2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość leży w miejscowości Harklowa. Działka posiada kształt prostokąta. Stanowi teren zabudowany budynkiem murowanym, piętrowym, niepodpiwniczonym, krytym blachą trapezową - nieczynnej Szkoły Podstawowej. Na terenie działki znajdują się dwie studnie kopane, od strony wschodniej i zachodniej działka jest ogrodzona. Działka jest uzbrojona w sieć: wodociągową ze studni znajdującej się na działce, kanalizacyjną odprowadzaną do zbiornika bezodpływowego, elektryczną i gazową. Pow. użytkowa budynku: 415,80 m2. Średnie użycie techniczne budynku: 53 %.

Nieruchomość znajduje się w I strefie osadnictwa jako „USŁUGI PUBLICZNE ISTN/POTEN” od strony północnej na szerokości 45 m i „BUDOWNICTWO WIELOFUNKCYJNE MIESZKALNO-USŁUGOWE ISTN/POTEN” pozostała południowa cześć działki, wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 358.020,00 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 414/4 o pow. 0.1247 ha, położonej na terenie wsi Harklowa odbędzie się w dniu 25 listopada 2014 r. /tj. wtorek/ o godz. 900. w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 71.604,00 zł /słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset cztery złote 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627103720035000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 18 listopada 2014 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu /13/ 449-17-31.

Wójt Gminy Skołyszyn
Mgr Zenon Szura

Załączniki:

1.  Zarządzenie Nr 168/2014

2.  Zarządzenie Nr 169/2014