Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 14

Skołyszyn, dnia  15 września 2014 r.

GPIR.g.6840.7.2013 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.        Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  5 września 2014 r.                godz. 1000,  IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.        Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: 289/2 o pow. 0.1140 ha, 290/2                                  o pow. 0.2249 ha, 291/2 o pow. 0.0903 ha, tj. o łącznej pow. 0.4292 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, Właściciel: Gmina Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00037884/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.        Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  1

 

4.        Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.        Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 289/2 o pow. 0.1140 ha, 290/2 o pow. 0.2249 ha, 291/2                     o pow. 0.0903 ha, tj. o łącznej pow. 0.4292 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn – 7.245,00 zł /słownie: siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  7.325,00 zł /słownie: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

6.        Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomości:  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie.