Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 8

Skołyszyn, dnia  8 kwietnia 2014 r.

GPIR.g.6840.1.2013 

 

 

I N F O R M A C J A
 WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE
 O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  31 marca 2014 r.                godz. 900,  II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siepietnica, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  240 o pow. 1.4177 ha, księga wieczysta:  KS1J /00037806/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 240 o pow. 1.4177 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica -  266.480,00 zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt  złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn