Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 1

GPIR.g.6840.6.2013                                                                                                        Skołyszyn, dnia  8 paŸdziernika 2013 r.

 

 

 

                                                 I N F O R M A C J A

                       

                                     WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

                                           O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.  Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  30 września 2013 r. godz. 1100,  I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.   Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Siepietnica, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  303/6 o pow. 0.7408 ha położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej: KS1J 00037884/0 Sądu Rejonowego  w Jaśle. 

 

3.   Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  1

 

4.   Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.   Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 303/6 o pow. 0.7408 ha położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn – 15.500,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  15.660,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy/.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie.

 

Wójt Gminy Skołyszyn

Zenon Szura