Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 4

GPIR.g.6840.5.2012                                                                                               Skołyszyn, dnia  4 czerwca 2013 r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

                       

WÓJTA GMINY  SKOŁYSZYN

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn:

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  27 maja 2013 r.  godz. 1000,  III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Przysieki, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  538/2 o pow. 0.0729 ha, księga wieczysta: KS1J /00026299/2 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  1

 

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 538/2 o pow. 0.0729 ha, położonej na terenie wsi Przysieki - 6.460,00 zł /słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  6.530,00 zł.

 

6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:  Pan Mirosław Związek.