Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 2

Skołyszyn, dnia  17 grudnia 2012 r.

GPIR.g.6840.5.2012 

 

I N F O R M A C J A

 

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  7 grudnia 2012 r. godz. 900,  II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Przysieki, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  538/2 o pow. 0.0729 ha, księga wieczysta:  KS1J /00026299/2 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 538/2 o pow. 0.0729 ha, położonej na terenie wsi Przysieki   -  6.460,00 zł /słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   brak ceny.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym .