Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
                                                      Skołyszyn, dnia 24 paŸdziernika 2012 r.

 GPIR.g.6840.5.2012

 

O G Ł O S Z E N I E

 

              Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 1,  art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3   i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami   /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm./, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  § 6 ust. 1, 3, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r.                    w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108  z póŸn. zm./  - Wójt Gminy Skołyszyn                    o g ł a s z a:

 

II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  538/2 o pow. 0.0729 ha,  położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej  KS1J /00026299/2 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  538/2  o pow. 0.0729 ha, położonej na terenie wsi Przysieki, przeprowadzony w dniu 12 września 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn nieruchomość  przeznaczona jest pod:

Budownictwo wielofunkcyjne „MIESZKALNO-USŁUGOWE ISTN.POTEN” wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą  Nr IV/31/01 Rady Gminy  w Skołyszynie  z dnia     30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem   31 grudnia 2003 r.

Zgodnie z opracowanym przez RZGW w Krakowie studium określającym „Obszary Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią w Zlewni Wisłoka Jako Integralny Element Studium Ochrony Przeciwpowodziowej” – działka znajduje się w terenach zalewowych.

Zagospodarowanie: zgodnie z zapisami planu lub wg. decyzji administracyjnych określonych  w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości :  6.460,00 zł, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 538/2   o pow. 0.0729 ha, położonej na terenie wsi Przysieki odbędzie się w dniu    7 grudnia 2012 r.  o godz. 9oo.w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości               20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie:  1.292,00 zł /słownie: jeden tysiąc  dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział                               w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 - w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona  w kasie najpóŸniej w dniu 3 grudnia 2012  r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie :

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

 

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji   o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu  i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urzędu Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13/ 449 – 17 – 31/.

 

Wójt Gminy
mgr Zenon Szura