Ogłoszenie
Nowa strona 2

Skołyszyn, dnia 3 paŸdziernika 2011 r.

 

GPIR.g.6840.1.2011                      

O G Ł O S Z E N I E

 

           Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 4,  art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r.   Nr 102, poz. 651./, §  3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 7,  § 9,  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108  z póŸn. zm./  Wójt Gminy Skołyszyn  o g ł a s z a:

 

II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  815/1 o pow. 0.2030 ha,  położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KW. numer: 34.957 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Na nieruchomości znajduje się: budynek wiaty na maszyny /powierzchnia zabudowy -  84,32 m2, powierzchnia użytkowa – 74,67 m2/ i budynek magazynku /powierzchnia zabudowy – 19,89 m2, powierzchnia użytkowa – 15,48 m2/.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer:  815/1  o pow. 0.2030 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, przeprowadzony w dniu 12 lipca 2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi  w księdze wieczystej  jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Skołyszyn nieruchomość  przeznaczona jest pod:

Budownictwo Wielofunkcyjne „Mieszkalno-usługowe  ISTN.POTEN” wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia  30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność  z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych  w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości :  17.270,00 zł, brutto /słownie: siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy/.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 815/1 o pow. 0.2030 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny  odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 r.   o godz. 830. w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej  nieruchomości, w kwocie:  3.454,00 zł /słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100/ brutto, w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie lub na konto Urzędu Gminy w Skołyszynie: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział  w Skołyszynie    76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by gotówka wpłynęła na konto lub została wpłacona najpóŸniej  w dniu  8 listopada 2011  r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

 

 

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-        zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca  winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji  o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu  i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urzędu Gminy Skołyszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu   /13/  449 - 17 – 31/.

 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy w Skołyszynie

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 117/2011

Zarządzenie Nr 118/2011