Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Skołyszyn: Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - II etap
Numer ogłoszenia: 327972 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Skołyszynie , 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudową oraz robotami ziemnymi (w zależności od technologii odbudowy) oraz innych robót towarzyszących, na następujących odcinkach dróg gminnych: 1) Droga W kierunku P. Karasińskiego w Harklowej - odcinek o łącznej długości 180 m. Technologia: profilowanie podłoża, frezowanie nawierzchni, wykonanie podbudowy górnej z mieszanki tłuczniowej gr. 12 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca gr. 2 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm, wyrównanie i utwardzenie obustronnych poboczy żwirowych gr. 12 cm. 2) Droga Dębczak w Siepietnicy - odcinek o długości 82 m. Technologia: ścinanie poboczy, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni asfaltem, frezowanie nawierzchni; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca gr. 2 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm, wyrównanie i utwardzenie obustronnych poboczy żwirowych gr. 6 cm. 3) Droga Kruszgeo w Siepietnicy - odcinek o długości 44 m. Technologia: ścinanie poboczy; profilowanie podłoża, frezowanie nawierzchni, wykonanie podbudowy górnej z mieszanki tłuczniowej gr. 15 cm; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca gr. 2 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm, wyrównanie i utwardzenie obustronnych poboczy żwirowych gr. 15 cm.
4) Wjazd do budynku GOKiC w Skołyszynie - plac o pow. 382,50 m2. Technologia: rozebranie krawężników betonowych oraz trylinki betonowej, ułożenie nowych krawężników betonowych, wykonanie koryta w miejscach rozbiórki trylinki i wykonanie podbudowy, podbudowy dolnej z kruszyw łamanych gr. 15 cm, podbudowy górnej z mieszanki tłuczniowej gr. 15 cm; ułożenie korytek ściekowych, wymiana kratki ściekowej, wymiana i regulacja pokryw studni rewizyjnych, oczyszczenie nawierzchni, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: warstwa wiążąca gr. 3 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ˇ         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.

ˇ         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, co najmniej dwie roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o wartości co najmniej
100 000,00 PLN każda. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ

ˇ         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem, w tym co najmniej: a) rozścielacz mas bitumicznych - 1 szt.; b) równiarka samojezdna - 1 szt.;
c) samochód samowyładowczy 5-10 t - 1 szt.; d) spycharka gąsienicowa - 1 szt.; e) walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; f) walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; g) walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.;
h) koparka lub koparko spycharka - 1 szt. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 6 do SIWZ.

ˇ         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ.
2) Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej oraz 10 pracownikami fizycznymi. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 7 do SIWZ.

ˇ         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 4 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ˇ         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ˇ         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy jest przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Ustalone w ust. 1 terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie z następujących powodów: 1) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy z powodu zamówień dodatkowych przeprowadzonych na pisemne żądanie Zamawiającego, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego (realizowanych odrębną umową, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP). 2) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w przedmiarach, specyfikacji technicznej (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie. 3) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 4) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek wystąpienia anomalii pogodowych, klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót. Zamawiający w szczególnych przypadkach dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia realizacji umowy na rok 2012 oraz częściowe rozliczenie robót wykonanych z zastrzeżeniem pkt 5. 5) W przypadku konieczności przesunięcia terminu zakończenia robót na rok 2012 Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia robót w roku 2011, przy spełnieniu przez Wykonawcę następujących warunków: a) Wykonawca dokona inwentaryzacji wykonanych robót i przedstawi Zamawiającemu stosowny protokół zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; b) do zapłaty mogą zostać zakwalifikowane tylko całkowicie ukończone poszczególne odcinki dróg lub elementy robót wymienione w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 6) Wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych, rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego) konieczne jest wydłużenie lub możliwe jest skrócenie terminu zakończenia robót określonych w umowie. 4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych, zmiany mogą być dokonywane po spełnieniu następujących warunków: 1) Zmiana technologii robót musi zapewnić co najmniej identyczne parametry i pierwotne założenia określone w SIWZ. 2) Zmiana technologii robót nie może powodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wartość umowy ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulec zmianie. 3) Zmiana technologii robót musi być poparta pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowana przez Zamawiającego. 5. Zmiany wymienione w ust. 3 i 4 wymagają sporządzenia protokołów konieczności oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. 6. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 7. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezpłatnie, w wersji papierowej za odpłatnością w wysokości 10 zł brutto. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
SIWZ - Odbudowa dróg gminnych - II etap.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych.pdf
Zał.Nr 3.1 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga w kier. Karasińskiego w Harklowej.pdf
Zał.Nr 3.2 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga Dębczak w Siepietnicy.pdf
Zał.Nr 3.3 do SIWZ - Przedmiar robót - Droga Kruszgeo w Siepietnicy.pdf
Zał.Nr 3.4 do SIWZ - Przedmiar robót - Wjazd do budynku GOKiC w Skołyszynie.pdf
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz robót.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - wykaz sprzętu.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - Informacja o osobach.doc
Zał.Nr 8 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 9 do SIWZ - oświadczenie dla osób fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc