ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2011-09-26

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

 

GPIR.271.15.2011

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn w roku 2012.”Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych przez Wykonawców oraz odpowiedzi na zapytania.

Treść zapytań:

W punkcie 3.4 SIWZ jest zapis:

„Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze województwa podkarpackiego, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 99, poz. 569 z póŸn.zm.)”.

W rozdziale VII pkt 1 ppkt 4 jest zapis:

„Wykonawca musi posiadać ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem bądŸ przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie
z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach)”.

W związku z powyższym:

1.   Czy Wykonawca musi posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z zakładem zajmującym się odzyskiem tych odpadów na terenie woj. podkarpackiego lub posiadać własny zakład odzysku tych odpadów na terenie woj. podkarpackiego ?

2.   Czy jeżeli oferent posiada umowę z zakładem zajmującym odzyskiem odpadów komunalnych, ale zakład ten nie jest wpisany w zezwoleniu na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy jakie oferent posiada, to czy oferent spełnia warunki SIWZ ?

3.   Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 1 ppkt 3 SIWZ oferent ma przedstawić ważną umowę na odbiór lub zapewnienie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zgodę na przyjęcie odpadów segregowanych przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem bądŸ przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Czy w związku z tym Wykonawca musi przedłożyć umowę
z zakładem zajmującym się odzyskiem odpadów komunalnych znajdującym się na terenie woj. podkarpackiego lub posiadać własny taki zakład na terenie woj. podkarpackiego ?

 

Treść odpowiedzi:

ad. 1.

Wykonawca musi przedłożyć umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych znajdującym się na terenie woj. podkarpackiego zapewniającą przyjęcie odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Skołyszyn lub jeżeli posiada własny zakład na terenie woj. podkarpackiego, to musi przedstawić decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów komunalnych w tym zakładzie.

 

ad.2

Wykonawca musi posiadać umowę z zakładem zajmującym się odzyskiem odpadów komunalnych, który posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Skołyszyn. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

ad.3

Analogicznie do punktu 1. Wykonawca musi przedłożyć umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych znajdującym się na terenie woj. podkarpackiego zapewniającą przyjęcie odpadów komunalnych z terenu gminy Skołyszyn lub jeżeli posiada własny zakład na terenie woj. podkarpackiego, to musi przedstawić decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów komunalnych w tym zakładzie. Sortowanie odpadów komunalnych może odbywać się poza terenem województwa podkarpackiego.

Wykonawca musi również przedłożyć zapewnienie lub umowę, porozumienie z podmiotami zajmującymi się wykorzystaniem bądŸ przetwarzaniem surowców wtórnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach) w zakresie odpadów segregowanych, tj. szkło, plastik (folie, butelki PET), złom, puszki aluminiowe, makulatura. W zakresie odpadów segregowanych nie obowiązują ograniczenia terytorialne.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn