Ogłoszenie
Nowa strona 2

 

Skołyszyn, dnia  20 lipca 2011 r.

 

GPIR.g. 72241-14/10

 

 

 

 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Skołyszyn, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  12 lipca 2011 r.   godz. 1300,  I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Skołyszyn, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  392/2 o pow. 0.0672 ha, księga wieczysta: KW. numer:   74.501 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  1

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 399/2 o pow. 0.0672 ha, położonej na terenie wsi Skołyszyn   -  177.557,25 zł, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   179.350,00 zł.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomości:  Wyroby Cukiernicze „KEKS”  A. Śliż, S. Gorczyca, S. Maciejowski, D. Skrzyszowska Spółka Jawna z siedzibą w Sławęcinie.

 

 

mgr Zenon Szura

Wójt Gminy w Skołyszynie